Περιστατικό Ζωής Καθορισμός Ιθαγένειας
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Καθορισμός ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης μονίμων  κατοίκων εξωτερικού
Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι πολίτες

Εναρκτήριο γεγονός Προσέρχεται ο Πολίτης
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο Προσέρχεται ο Πολίτης
Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

Δικαιολογητικά καθορισμού ιθαγένειας και δημοτολογικής τακτοποίησης μονίμων  κατοίκων εξωτερικού:

 1. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ελληνικών ή ξένων διαβατηρίων για όλα τα άτομα , για τα οποία ζητείται καθορισμός ιθαγένειας. ( όλες τις σελίδες πλην των λευκών).
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγια ή  σε Μητρώα Αρρένων  του πατέρα ή του παππού του /της.
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του / της
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του /της από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου του /της από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
 6. Πιστοποιητικά γέννησης των τέκνων του /της μεταφρασμένα και επικυρωμένα.
 7. Αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του/της από τον Έλληνα Πρόξενο.

Κατά περίπτωση, θα υποβάλλεται κάθε άλλο δικαιολογητικό χρειασθεί, όπως αντίγραφα δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, αναγνώριση παιδιού , διαζυγίου, απόφαση του Υπουργείου περί καθορισμού της Ελληνικής Ιθαγένειας των γονέων του αιτούντος κλπ.

Οι κάτοικοι εξωτερικού δύνανται να καταθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά στα Ελληνικά Προξενεία του τόπου διαμονής τους τα οποία θα διαβιβάζονται από τα Προξενεία στις κατά τόπους Περιφέρειες για τον καθορισμό της ιθαγένειας τους.

Για άρρενες

Η περιγραφή της απαραίτητης διαδικασίας που πρέπει να λάβει χώρα προκειμένου να γίνει εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων ενός αδήλωτου αφού αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια (γίνεται στην επιλογή εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων στις παραγράφους με τίτλους ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ.)

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εγγραφή στο Δημοτολόγιο
Κόστος Υπηρεσίας 0€

Περιστατικά Ζωής που  εξαρτώνται από αυτό

Έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα
 • On-line
Σημεία Παραλαβής Πιστοποιητικού
 • Δημαρχείο
 • Δημοτικά Διαμερίσματα

Untitled Document