Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018