Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων: Α) Συστάδα 7α-Ελάτης (θέσεις Αλαταρίες, Διαμαντίνα, Τσιουνάκα, Γλαδνία κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με ενδεικτικό λήμμα 395,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 435,00 χ.κ.μ.  καυσόξυλων ελάτης,  Β) Συστάδα 7β-Ελάτης (θέσεις Καλύβες, Ρέμα Διαμαντίνας, Τρία τα Ρόγκια, Κλήμα, Στεφανόπλ κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, με ενδεικτικό λήμμα 65,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης, 73,00 χ.κ.μ καυσόξυλων ελάτης και 203,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός, Γ) Τμήμα 4-Ελάτης (Θέσεις Βαθύλακκος, Πυργάκι, Κρανιές, Ρέμα Δέσης, Ξηρότροφος κλπ), με ενδεικτικό λήμμα 83,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 93,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης, Δ) Συστάδα 9β-Ελάτης (Θέσεις Στίγκα, Θάμαρι, Κουκ, Κεφαλόβρυσο, Σημείο κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 390,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 432,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων ελάτης και Ε) Τμήμα  26-Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Ισιώματα, Ισιόβρυση, Κοτάρα, Καπνιά, Τρία πλατάνια, Ρ. Φτέρης κλπ.) με ενδεικτικό λήμμα 1.964,00 χ.κ.μ. καυσόξυλων δρυός, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, περιόδου 2015-2024 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

Συστάδα 7α: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 32,00 € ανά κ.μ.
  Καυσόξυλα ελάτης: 4,00 € ανά χ.κ.μ.
Συστάδα 7β: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 32,00 € ανά κ.μ.
  Καυσόξυλα ελάτης: 4,00 € ανά χ.κ.μ.
  Καυσόξυλα δρυός: 23,00 € ανά χ.κ.μ.
Τμήμα 4: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 32,00 € ανά κ.μ.
  Καυσόξυλα ελάτης: 4,00 € ανά χ.κ.μ.
Τμήμα 9β: Τεχνική ξυλεία ελάτης: 32,00 € ανά κ.μ.
  Καυσόξυλα ελάτης: 4,00 € ανά χ.κ.μ.
Τμήμα 26: Καυσόξυλα δρυός: 23,00 € ανά χ.κ.μ.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα  χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

Συστάδα 7α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 395,00   κ.μ. Χ 32,00 € Χ 10% = 1.264,00 €
  Καυσόξυλα ελάτης 435,00 χ.κ.μ. Χ 4,00€ Χ 10% = 174,00 €
Συστάδα 7β: Τεχνική ξυλεία ελάτης  65,00    κ.μ. Χ 32,00 € Χ 10% = 208,00 €
  Καυσόξυλα ελάτης  73,00  χ.κ.μ. Χ 4,00 € Χ 10% = 29,20 €
  Καυσόξυλα δρυός 203,00 χ.κ.μ. Χ 23,00 € Χ 10% = 466,90 €
Τμήμα 4: Τεχνική ξυλεία ελάτης  83,00    κ.μ. Χ 32,00 € Χ 10% = 265,60 €
  Καυσόξυλα ελάτης  93,00 χ.κ.μ. Χ 4,00 € Χ 10% = 37,20 €
Τμήμα 9β: Τεχνική ξυλεία ελάτης  390,00    κ.μ.   Χ 32,00 € Χ 10% = 1.248,00 €
  Καυσόξυλα ελάτης  432,00   χ.κ.μ. Χ 4,00 € Χ 10% = 172,80 €
Τμήμα 26: Καυσόξυλα δρυός 1.964,00 χ.κ.μ. Χ 23,00 € Χ 10% = 4.517,20 €

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 15/10/2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10:00 – 12:00 μεσημβρινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης από εδώ.