Τακτικά Μέλη:

Τσινόπουλος Γεώργιος – Πρόεδρος
Αλεξόπουλος Δημήτριος
Καφάση Θωμαή
Κεφαλάς Παναγιώτης
Κουτσομηλιάς Ιωάννης
Βασιλείου Γεώργιος
Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης

Αναπληρωματικά Μέλη:

Εκίζογλου Σπυρίδων
Κοντοβάς Δημήτριος