Τακτικά Μέλη:

Γούζιος Βασίλειος
Κατσιαντώνης Χρήστος
Τσουκνίδας Ευάγγελος
Φαλούτσος Βασίλειος
Παππάς Αθανανάσιος
Τσινόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Αλεξόπουλος Δημήτριος
Βησαροπούλου Μαρία
Δεδιλιάρης Γεώργιος
Ευαγγελογιάννης Ευάγγελος
Ελευθερίου
Χαλής