Τακτικά Μέλη:

Εκίζογλου Σπυρίδων

Αγγελόπουλος Βασίλειος

Γούζιος Βασίλειος

Κοντοβάς Δημήτριος

Καϊας Φώτιος

Κλιάρης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη:

Κουτσομηλιάς Ιωάννης

Ζήσης Ευάγγελος

Τουλιάς Παναγιώτης

Κεφαλάς Παναγιώτης

Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ο Αντιδήμαρχος κ. Εκίζογλου Σπυρίδων