• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, εξειδικεύοντας στα έργα και στις δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει.
  • Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
  • Το Ε.Π. εκπονείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ενότητες:

  • Η πρώτη, αφορά στο στρατηγικό σχεδιασμό, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και αναλύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Δήμου, προσδιορίζει του άξονες προτεραιότητας, καθορίζει και εξειδικεύει τους στόχους και τα μέτρα του κάθε άξονα.
  • Η δεύτερη, αφορά στον επιχειρησιακό προγραμματισμό, θα εκπονηθεί στη συνέχεια και θα περιλαμβάνει τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων και τα οικονομικά στοιχεία των δράσεων. Στη δεύτερη ενότητα θα προσδιοριστούν επίσης οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Ο Δήμος Σοφάδων προχώρησε στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος για την περίοδο 2014 -2019, το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 28/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: Ψ9ΝΥΩ1Μ-ΝΓΘ), ενέκρινε το σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων και αποφάσισε τη δημοσιοποίηση του στην ιστοσελίδα του Δήμου προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διαβούλευσης του.

 

Δημόσια Διαβούλευση Α΄ Φάσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ»