Ο Δήμος Σοφάδων εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Σοφάδων».

Σκοπός και αντικείμενο του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Σοφάδων», είναι να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης καθώς και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.

H εκπόνηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΕΣΕΚΚ ανέλαβε η εταιρία «LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε.» μέλος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» στο οποίο σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των χαρακτηρισμένων χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της, στα Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. καταγράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο. Σημειώνεται επίσης, πως «σε περιοχές οικισμών προ του 1923 καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων καταγράφονται στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. μόνον οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο».  Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο αυτού καταγράφηκαν μόνο οι οικισμοί Σοφάδων και Μασχολουρίου, οι οποίοι διαθέτουν εγκεκριμένα σχέδια πόλης.

Συνοπτικά,

  • για τους οικισμούς Σοφάδων και Μασχολουρίου (περιλαμβάνονται ο Ταυρωπός και η Νέα Γειτονιά Τσιγγάνων), καταγράφηκαν 87 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι.

Επίσης, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ με τίτλο ‘Τεχνικές Οδηγίες για τη Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 Ν.4759/2020, Α’ 245)’ και την τροποποίηση αυτής, καταγράφηκαν ξεχωριστά, 19 πεζόδρομοι που βρίσκονται πέριξ ή σε συνέχεια Κ.Χ./Κ.Φ. χώρων, 4 πάροδοι και 13 αδιάνοιχτες οδοί.

Εξ’ όλων των ανωτέρω, προέκυψαν 52 χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

Εν συνεχεία, οι χώροι αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και ιεραρχήθηκαν βάσει του βαθμού αναγκαιότητας απόκτησής τους. Από αυτά προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

  • Ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε δράσεις με βασική επιδίωξη να μην απωλεσθεί έκταση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων [περίπου 113.439,4 μ2 (113,4 Ha) για τους δύο οικισμούς]
  • το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται βάσει της παρούσας ιεράρχησης της αναγκαιότητας απόκτησης των εν λόγω χώρων, να προβεί σε μερική ή ολική επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης εφόσον συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Δεδομένης της τυχόν, μη οικονομικής δυνατότητας του οικείου Δήμου για άμεση καταβολή του ποσού στους δικαιούχους, σημειώνεται πως «η σχετική εγγραφή δαπάνης στον προϋπολογισμό του οικείου δήμου γίνεται ταυτοχρόνως με εγγραφή ισόποσου εσόδου από χρηματοδότηση προερχόμενη από το Πράσινο Ταμείο», η οποία επιχειρήθηκε να επιτευχθεί με το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σε εφαρμογή των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας και η δυνατότητα που έχουν αυτοί να επανασχεδιαστούν, να αναπλαστούν και να αποδοθούν στους πολίτες, αποσκοπούν:

  • στην πολεοδομική αναδιοργάνωση των οικισμών με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη στην περιοχή διακοινοτικών λειτουργιών,
  • στη δημιουργία δυναμικών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, προσβάσιμων σε όλους μέσω νέων μελετών ανάπλασης,
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου Σοφάδων,
  • στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών στο πλαίσιο ενός βιώσιμου σχεδιασμού.