Σοφάδες, 16/10/2019

Αρ. Πρωτ. : 12088

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Πληροφορίες:Θ. Κανδήλα

Τηλ: 2443353242, Fax: 2443353279

e-mail: tkandila@sofades.gr

web site:www.sofades.gr

Ο Δήμαρχος Σοφάδων επαναπροκηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό» Δήμου Σοφάδων με κριτήριο ανάθεσης της Προμήθειας την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει του κόστους, με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και τους όρους της αρ. πρωτ. 24386/2017 διακήρυξης. Ο οικονομικός φορέας με το χαμηλότερο σταθμισμένο κόστος επένδυσης (€/ MWh) κηρύσσεται ως ο Ανάδοχος της Προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 1.438.052,80 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την αρ. 19/2017 μελέτη και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σοφάδων για τα οικονομικά έτη 2017, 2018, 2019. Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Σοφάδων με χρήση 10ετους διάρκειας εγκεκριμένου Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:20-7135.05 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σοφάδων με το συνολικό ποσό των 1.438.052,80 €. Το ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕTΕΠ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο 50% ευθέως από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: Δευτέρα, 21/10/2019

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 24/10/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη, 19/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (5) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι  26/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α)κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ήπολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίωνσυμβάσεων. Βασική προϋπόθεση συμμέτοχης όλων των παραπάνω περιπτώσεων αποτελεί το κριτήριο να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας(παραγωγή η εμπορία φωτιστικού εξοπλισμού) και να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από ταβιοτεχνικά ή εμπορικά ή βιομηχανικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους (σύμφωνα με το α. 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παραπάνω προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι όπως αυτοί αναλύονται στην διακήρυξη του Δημάρχου Σοφάδων.

Οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 23.194,40 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (εκτός ΦΠΑ) σύμφωνα με την παρ. 1 α. 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.sofades.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sofades.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ.

Τυχόν διευκρινήσεις για τις διαδικασίες του διαγωνισμού υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και τη 15η ημέρα, προ της καταληκτικής ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η σχετική προκήρυξη Σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Εφημερίδων στις 15.10.2019 με ID 2019-143173 και 2019-143342 .

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

Αριθμός Σύμβασης ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005712789