ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑ 10α  ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ

 Εκτίθεται σε φανερή επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας της συστάδας 10α (Ρέμα Στίγκα – Ζυγορόγρεκο – Ρέμα Σουρβάλας), (Γαλατάς-Λαύρος κ.λ.π.), του διακατεχόμενου δάσους τ.κ. Βαθυλάκκου του Δήμου Σοφάδων, για την απόληψη 750 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τα οποία θα προκύψουν ενδεικτικά 414 κ.μ. καθαρής στρογγύλης ξυλείας ελάτης, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση και τους όρους διακήρυξης τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίζουν από το Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 32,00 € ανά κ.μ. στρογγύλης ξυλείας ελάτης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των €. 1.325,00 € σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 21η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12-1 μεσημβρινή.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την 3η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12-1 μεσημβρινή, χωρίς άλλη δημοσίευση στις εφημερίδες.

Πληροφορίες τηλ. 2443353265, 2443353200