Με την αριθμ. 28/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (που αποτελεί την Α’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019), εγκρίθηκε και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από τις 31/03/2017 έως και τις 18/04/2017.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σε συνεργασία με την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Σοφάδων και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τα στοιχεία που διέθετε από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά πρόσωπα και τις τοπικές κοινότητες, συνέταξε τη Β΄ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019.

Στη Β’ φάση που αποτελεί το Οριστικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019, περιλαμβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις, που η υφιστάμενη Δημοτική Αρχή προτίθεται να υλοποιήσει, για την επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί ήδη από την Α’ φάση του Επιχειρησιακού στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Τα έργα και οι δράσεις συνοδεύονται από οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό και εκτίμηση των χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση τους. Προσδιορίστηκαν επίσης οι δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

Με την αριθμ. 5/15-12-2017 απόφασής της, η Εκτελεστική Επιτροπή Δ. Σοφάδων, εισηγήθηκε για ψήφιση στο Δ.Σ. το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2014-2019 του Δήμου Σοφάδων.

Με την αριθμ. 349/27-12-2017 απόφαση του, το Δ.Σ. Δ. Σοφάδων, ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019 ενώ με την αριθμ. 350/27-12-2017 απόφαση του, το Δ.Σ. Δ. Σοφάδων, ενέκρινε την έκθεση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:

  1. Αρ. 349/27-12-2017 απόφαση Δ.Σ. Δ. Σοφάδων, περί έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων για την περίοδο 2014-2019
  2. Αρ. 350/27-12-2017 απόφαση Δ.Σ. Δ. Σοφάδων, περί έγκρισης της έκθεση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
  3. Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014-2019
  4. Όραμα 2014-2019
  5. Οικονομικός προγραμματισμός 2014-2019
  6. Έντυπο Επ. Σχεδιασμού 2014-2019
  7. Πίνακες Επ. Σχεδιασμού 2014-2019