2012-06-27 12-26-44 0356Κάνουμε γνωστό στους δημότες του Δ. Σοφάδων αλλά και σε όλους τους πολίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δήμο μας ότι μπορούν με αίτησή του μέχρι τις 7/10/2012 να ρυθμίσουν τα χρέη τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 29/2/2012.

Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών που δίνει η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ 20124/8.6.12 , ΦΕΚ 1828/Β/8.6.12) είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή αφού οι οφειλέτες

απαλλάσσονται ακόμα και μέχρι 100 % από τους τόκους. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα επιβολής πολλαπλών δόσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημότες. Συνοπτικά οι διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προβλέπονται τα εξής :

Οι οφειλέτες του Δ. Σοφάδων μπορούν με αίτησή τους έως τις 7/10/2012 να ζητήσουν ρύθμιση όλων των οφειλών τους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 29/2/2012 και δεν ξεπερνούν τις 10.000 € όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή τις 75.000 € όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Οι απαλλαγές και οι ρυθμίσεις που προβλέπονται είναι οι εξής :

  1. Όταν γίνεται καταβολή εφάπαξ γίνεται ρύθμιση με απαλλαγή κατά 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  2. Όταν γίνεται ρύθμιση 2 έως 12 μηνιαίων δόσεων με απαλλαγή κατά 90 %     από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  3. Όταν γίνεται ρύθμιση 13 έως 24 μηνιαίων δόσεων με απαλλαγή κατά 75 % από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  4. Όταν γίνεται ρύθμιση 25 έως 36 μηνιαίων δόσεων με απαλλαγή κατά 60 % από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  5. Όταν γίνεται ρύθμιση 37 έως 48 μηνιαίων δόσεων με απαλλαγή κατά 45 % από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
  6. Όταν γίνεται ρύθμιση 49 έως 60 μηνιαίων δόσεων με απαλλαγή 25 % από     τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Στις περιπτώσεις ΙV , V και VI οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, όπως αυτά θα καθοριστούν με την προβλεπόμενη στην περίπτωση η΄ της παρούσας παραγράφου απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Προτρέπουμε τους δημότες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που δίνει η συγκεκριμένη ΚΥΑ και να προχωρήσουν στη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δήμο. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου κ. Παπακωνσταντίνου Νίκο στο τηλ 24433 53262.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κάιας Φώτης