Ο Δήμος Σοφάδων κατ΄ εφαρμογή:

  1. της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  2. της παρ. 10.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
  3. της Απόφασης Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-122017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017), προτίθεται να προκηρύξει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο, κάτω των ορίων, «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 394.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Μετά την δημοσίευση, ο Δήμος Σοφάδων θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), που τηρείται στην ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gov, για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού (τακτικών και αναπληρωματικών), της παρ. 8.(α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το παραπάνω αναφερόμενο έργο.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Μη.Μ.Ε.Δ. και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Έργο της Επιτροπής του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 (ΦΕΚ 4841Β/29-12-2017) Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση, για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την με αριθ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΖΡΚΩ1Μ-ΧΜ1) είναι, η διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού κάθε έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20/11/2019 και ώρα 10:30 μέσω της ιστοσελίδας www.mimed.ggde.gov

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4703