Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σοφάδων κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Φεβρουαρίου 2017 με την αριθ. 28/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: Ψ9ΝΥΩ1Μ-ΝΓΘ), ενέκρινε το σχέδιο Στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2019 του Δήμου και αποφάσισε τη δημοσιοποίηση του στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διαβούλευσης του.

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία  (Ν.3852/2010, Π.Δ 89/2011). Στη Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου  θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2014-2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και  τη στρατηγική του Δήμου.

Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διαφόρους εξωγενείς παράγοντες. Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν  την περίοδο 2014-2019.  Για τη διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματος του.

Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου, για την επόμενη πενταετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής γίνεται με τον καθορισμό στόχων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων (http://sofades.gr/category/dimos/diafania/epichirisiaka-programmata/).

Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς,  από τις 31/03/2017 έως και τις 18/04/2017. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά  την εκπόνηση του τελικού  κείμενου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σοφάδων 2014-2019.

Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχόλιων μπορεί να γίνεται:

Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Σοφάδων, Κιερίου 49, ΤΚ 43300 ή

Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο diavoulefsi@sofades.gr .

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους υπαλλήλους σε θέματα Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Σοφάδων.

κα Αντιγόνη Κατσάρα (τηλ. 2443353236, email: akatsara@sofades.gr) και

κα Ιωάννα Καλογήρου (τηλ. 2443353232, email: ikalogirou@sofades.gr )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.
ΜΕΡΟΣ Α – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΕΡΟΣ Β – ΟΡΑΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ