Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για τις «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ. Δήμου Σοφάδων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό: 74.399,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο το οποίο περιέχει τα απαραίτητα έγγραφα από εδώ.