Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει φανερό, προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την μίσθωση ακινήτου συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 130 τ.μ., εκ των οποίων τα 80 τ.μ. τουλάχιστον πρέπει να βρίσκονται σε ισόγειο χώρο. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στο Δήμο Σοφάδων- Δημοτική Ενότητα Σοφάδων και συγκεκριμένα να έχει πρόσοψη επί της οδού ΚΙΕΡΙΟΥ και απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το Δημοτικό Μέγαρο, για την μεταστέγαση του ΚΕΠ 0422 Δήμου Σοφάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φάκελο προσφοράς δικαιολογητικών σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Πρωτ. 10123/07.09.2022 διακήρυξη στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων, Πρωτόκολλο του Δήμου (υπ΄ όψιν Οικονομικής Επιτροπής), Τ.Κ. 43 100 Σοφάδων, έως την 28η  Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην επιτροπή εκτίμησης ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψης των προσφορών. Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ΄ αυτήν, μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Το ακίνητο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ. αριθμ. οικ.        /07.09.2022 διακήρυξη.

Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες επί θεμάτων της δημοπρασίας παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την  Οικονομική Επιτροπή  του Δήμου. Αρμόδια υπάλληλος: Παρασκευή Τσίπρα, τηλ. 24433 53215.

Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων www.sofades.gr

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη διακήρυξης από εδώ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη από εδώ.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ