Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των  συστάδων του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου για το διαχειριστικό έτος 2022:

  1. Τμήμα 3 -Ελάτης (Θέσεις Ροϊδόβρυση, Πράσσου, Κωσταρά, Μέγα Ίσιωμα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 134,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτης και 149,00 Χ.Κ.Μ. ή 74,50 τόνοι καυσόξυλων ελάτης
  2. Συστάδα 10α -Ελάτης (Θέσεις Ζυγορόγρεκο, Στίγκα, Σουρβάλα κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 157,00 κ.μ. τεχνικού ξύλου ελάτη και 176,00 Χ.Κ.Μ. ή 88,00 τόνοι καυσόξυλων ελάτης
  3. Τμήμα 27 (μέρος) -Δρυός αποψιλωτικής (Θέσεις Ρίζου, Βρωμόβρυση, Τρία πλατάνια κλπ.), με ενδεικτικό λήμμα 1.225,00 Χ.Κ.Μ. ή 612,50 τόνοι καυσόξυλων δρυός.

σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου, περιόδου 2015-2024 και τους όρους διακήρυξης.

Σαν πρώτη προσφορά κατά συστάδα και κατά είδος δασικού προϊόντος ορίζονται τα κάτωθι ποσά:

 

Τμήμα 3: Τεχνική ξυλεία ελάτης 32,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης 22,00 € ανά τόνο
Συστάδα  10α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 32,00 € ανά κ.μ.
Καυσόξυλα ελάτης 22,00 € ανά τόνο
Τμήμα 27 (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 44,00 € ανά τόνο

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, για την κάθε συστάδα  χωριστά, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως εξής:

 

Τμήμα 3: Τεχνική ξυλεία ελάτης 134,00 κ.μ. Χ 32,00 € Χ 10% = 428,80 €
Καυσόξυλα ελάτης 74,50 τόνοι Χ 22,00 € Χ 10% = 163,90 €
Συστάδα  10α: Τεχνική ξυλεία ελάτης 157,00 κ.μ. Χ 32,00 € Χ 10% = 502,40 €
Καυσόξυλα ελάτης 88,00 τόνοι Χ 22,00 € Χ 10% = 193,60 €
Τμήμα 27 (μέρος): Καυσόξυλα δρυός 612,50 τόνοι Χ 44,00 € Χ 10% = 2.695,00 €

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων στις 20-06-2022 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:00 – 12:00 μεσημβρινή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Τους όρους της διακήρυξης, ο κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να παραλάβει από τον Δήμο Σοφάδων, ώστε να ενημερωθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού. Τηλ:  24433-53215.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο της διακήρυξης από εδώ.