Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας Τροφίμων (επαναληπτική)