ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Σοφάδων διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2015»,  σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, προϋπολογισμού 41.972,29 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του  αντίστοιχου Φ.Π.Α. (23%).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2/2/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Σοφάδων και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν από   υπαλλήλους του Δήμου.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό  1% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε φορέα για τον οποίο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος  σε ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κιερίου 49, τηλ. 24433 53242 & 24433 53243,υπάλληλοι για επικοινωνία Θ.Κανδήλα & Ε. Σβάνα αντίστοιχα).

 

  Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
   
   
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.