Έχοντας υπόψη την αριθ. 97/2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, στο διαχειριστικό έτος 2015.

 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, στο διαχειριστικό έτος 2015.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή, αρχομένη από 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή  ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο  Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα διενεργηθεί στο Δημ/κό κατάστημα Σοφάδων ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η ενοικίαση του δικαιώματος υλοτομίας των συστάδων:

Α) Συστάδα 11γ-Ελάτης (Θέση: Καρφή, Βαρκό, Λαύρος, κλπ.), του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, για την απόληψη: 1.063,00 κμ. ξυλώδους όγκου ελάτης, από τα οποία θα προκύψουν ενδεικτικά 365,00 κ.μ. στρογγύλη ξυλεία ελάτης και  427 τόνοι καυσοξύλων ελάτης. Στην Διαχειριστική έκθεση του Δάσους Ρεντίνας προβλέπονται 60,00 κ.μ. στρογγύλης ξυλείας για ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Αυτή η ποσότητα στρογγύλης ξυλείας των 60,00 κ.μ. εφόσον δεν ζητηθεί από τους κατοίκους της Ρεντίνας, μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο με το ίδιο μίσθωμα που αντιστοιχεί στην στρογγύλη ξυλεία και να συμψηφησθεί  στο τελικό λογαριασμό. Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται για τα στρογγύλια ελάτης σε 30,00€/κ.μ. και για τα καυσόξυλα ελάτης σε 3,00€/τόνο.

Β) Συστάδα 6δ,  Αποψιλωτικής δρυός (Θέση: Πλάκα, Ντουράκια, Σκάλα, Σκαλότσουμα,κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, για την απόληψη: 2.528 κμ. καυσοξύλων δρυός ή  2.100 τόνων. Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται σε 44,00€/τόνο.

Γ) Συστάδα 9β Αναγωγικής Δρυός (Θέση: Καρέλι, Πυργάκι, Μονοδένδρι, κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, για την απόληψη: 463 κμ. καυσοξύλων δρυός ή  385 τόνων. Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται σε 44,00€/τόνο.

Δ) Συστάδα 10β Αναγωγικής Δρυός (Θέση: Κλεφτοβούνι, Αηλιάς, Πηγαδούλι, κλπ..) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, για την απόληψη: 500 κμ. καυσοξύλων δρυός ή  415,00 τόνων. Το ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται σε 44,00€/τόνο.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί με διακήρυξη του Δημάρχου μετά την νόμιμη κύρωση της παρούσας και αφού δημοσιευθεί περίληψή της.

Άρθρο 2ο Α)Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία είτε χωριστά για κάθε μια συστάδα, είτε για περισσότερες, είτε για το σύνολο των συστάδων.  Β)Κανένας οφειλέτης του Δήμου δεν μπορεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία.

Άρθρο 3ο Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας αυτής, εγγυητική επιστολή ξεχωριστή για κάθε συτάδα, ως εξής:

Α) 1.095,00 € (365,00 κμ. Χ 30,00 € Χ 10% = 1.095,00 €) για Στρογγύλη Ξυλεία Ελάτης

     128,10 € (427,00 τον. Χ 3,00 € Χ 10% = 128,10 €) για καυσόξυλα ελάτης της Συστάδας 11γ. Σύνολο εγγυητικής για την συστάδα 11γ = 1.095,00+128,10= 1.223,10 €.

 

Β)   9.240,00€ (2.100 τον.Χ44,00Χ10%=9.240,00€) για καυσόξυλα δρυός συστάδας 6δ.

Γ)    1.694,00€ (385 τον.Χ44,00Χ10%=1.694,00€)    για καυσόξυλα δρυός συστάδας 9β.

Δ)    1.826,00€ (415τον.Χ44,00Χ10%=1.826,00€)         για καυσόξυλα δρυός συστάδας 10β.

για την κάθε συστάδα  χωριστά εγγυητική επίστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την παρούσα, καταβολής του μισθώματος καθώς και για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης και να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά και θα είναι αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 3.1: Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή, που θα υπογράψει το

πρακτικό   της   δημοπρασίας   και   στη   συνέχεια   το   συμφωνητικό,   καθιστάμενος

αλληλέγγυος   της   σύμβασης,   στερούμενος   του   δικαιώματος   της   διζήσεως   και

διαιρέσεως.

Άρθρο 4ο Η μίσθωση αρχομένης από της εγκαταστάσεως του πλειοδότη λήγει μετά την πάροδο ενός έτους από αυτής.

Πέρα   από   την   παραπάνω   προθεσμία   απαγορεύεται   η   μεταφορά   των   δασικών

προϊόντων που έχουν εξελεγχθεί και οποιαδήποτε εργασία εντός της συστάδας και

στη συνέχεια θα γίνεται πρωτόκολλο Διοικητικής αποβολής σε βάρος του μισθωτού

για τα υπάρχοντα προϊόντα στο δάσος.

Άρθρο 5ο Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και βαραίνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 6ο Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατοχή του, τα όρια αυτού και εν γένει την από τη δασική υπηρεσία υποδειχθησόμενη κατάσταση γιατί αλλιώς του καταλογίζεται αποζημίωση.

Απαγορεύεται η υλοτομία σε ιδιόκτητους αγρούς που τυχόν βρίσκονται στο υπό ξύλευση δάσος, η παράβαση αυτή βαρύνει τον ενοικιαστή.

Άρθρο 7ο Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το  δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο, γιατί αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 7.1 : Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει  κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει  στην επιτροπή

διενέργειας της δημοπρασίας, την εγγυητική επιστολή ή την παρακαταθήκη του άρθρου 3 και  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των

όρων   της   διακήρυξης   και   των   εκποιούμενων   δασικών   προϊόντων   και   ότι

παραιτείται  πάσης  αντιρρήσεως ως προς  την ποιότητα και ποσότητα αυτών ή

συνθηκών παραγωγής και των προδιαγραφών.

  • Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
  • Βεβαίωση  από   την  Ταμειακή   Υπηρεσία   του   Δήμου  περί   μη   οφειλής   του

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  (εξίσου   και   για   τους   υπόλοιπους   εταίρους,   αν   είναι

εταιρεία) και του ΕΓΓΥΗΤΗ του.

  • Πρόσφατη βεβαίωση έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια εφορία.
  • Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ή   εγγυητική   επιστολή   ανεγνωρισμένης   Τράπεζας   ή   βεβαίωση   του   Ταμείου

Παρακαταθηκών   και   Δανείων   περί   παρακατάθεσης   σε   αυτό   από   αυτόν   που

επιθυμεί   να   λάβει   μέρος   στην   δημοπρασία   ή   άλλου   ο   οποίος   ενεργεί   για

λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού

κοινής   ωφελείας,   που   αναγνωρίζεται   για   εγγυοδοσίες,   ποσό   ίσο   προς   το   ένα δέκατο   (1/10)   του   οριζόμενου   ελάχιστου   ορίου   πρώτης   προσφοράς   της

διακήρυξης και συγκεκριμένα εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο των προϊόντων.:

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με

άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η

οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

Κάθε αντιπροσφορά μπορεί να γίνει δεκτή, μόνο εφόσον η τιμή είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 1,50 € ανά μονάδα προϊόντος από τον τελευταίο πλειοδότη, και θα ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα.

Άρθρο 8ο Ως πρώτη ελάχιστη προσφορά ορίζεται το ποσό των 30,00 € ανάκ.μ. στρογγύλης ξυλείας ελάτης και για καυσοξύλων ελάτης, έναντι μισθώματος 3,00€ ανά τόνο.

Και για τα καυσόξυλα δρυός ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 44,00 € ανά τόνο. σύμφωνα με την αριθμ. 97/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σοφάδων «περί καθορισμού μισθώματος για την εκποίηση ξυλέιας ελάτης και καυσοξύλων δρυός ιστάμενης, από τις συστάδες 11γ – 9β – 6δ -10β του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας».

Για κάθε συστάδα για την οποία θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον θα πρέπει να υποβληθεί διακριτή προσφορά από τον συμμετέχοντα στη δημοπρασία.

Αρθρο 9ο Ο ενοικιαστής υποχρεούται ως τελευταίος πλειοδότης μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας να προσέλθει στο Δήμο για τη σύνταξη του οικείου συμφωνητικού με τον Δήμαρχο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του πρακτικού δημοπρασίας και αφού προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση της προηγούμενης και ίση με το 10% επί του νέου μισθώματος προς εξασφάλιση της κανονικής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο Το μίσθωμα του δάσους θα καταβάλλεται ως εξής: συγχρόνως με την υπογραφή του συμφωνητικού θα καταβληθεί το ποσό των 40% ως προκαταβολή, το οποίο θα συμψηφισθεί στο ποσό της τελευταίας εξέλεγξης. Μετά την κάθε εξέλεγξη ο ενοικιαστής θα καταβάλλει το ανάλογο ποσό που θα προκύπτει από την ποσότητα των παραδιδόμενων δασικών προϊόντων.

H άδεια απολήψεως θα χορηγήται τμηματικά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα εξελέγξεως στο μισθωτή.

Άρθρο 10.1 Μεταφορά δασικών προϊόντων, πρωτόκολλα εξέλεγξης  και δελτία μεταφοράς

Η μεταφορά των δασικών προϊόντων από τους τόπους πρώτης συγκέντρωσης προς άλλους χώρους θα γίνεται μόνο  τις εργάσιμες ημέρες και όχι αργίες και  Κυριακές και από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Το Σάββατο η μεταφορά θα γίνεται μόνο με υπηρεσιακό σημείωμα που θα χορηγείται από τον υπεύθυνο του Δήμου.

Η   μεταφορά   των   δασικών   προϊόντων   θα   γίνεται   με   τη   σύνταξη   του   δελτίου μεταφοράς.   Τα   δελτία   μεταφοράς   θα   συμπληρώνονται   με   όλα   τα   στοιχεία   που αναγράφονται σ’ αυτά, πριν  ξεκινήσει το μεταφορικό μέσο για να πραγματοποιήσει την μεταφορά.

Ο μισθωτής που θα διακινήσει δασικά προϊόντα, υποχρεούται να ενημερώνει τον υπεύθυνο   του     Δήμου   από   την   προηγούμενη   ημέρα.   Τα   δασικά   προϊόντα   θα μεταφέρονται   βάσει   καταμέτρησης   από   την   Δασική   υπηρεσία.   Κάθε   διακίνηση δασικών προϊόντων από το μισθωτή χωρίς να γνωρίζει ο Δήμος, θεωρείται παράβαση, θα διώκεται ποινικά και ο μισθωτής θα κηρύσσεται έκπτωτος.

Τα δασικά προϊόντα μετά την έκδοση των εγγράφων του Δασαρχείου (Πρωτόκολλο Εξέλεγξης  & δελτία μεταφοράς) θα μεταφέρονται από τους χώρους συγκέντρωσης του   υλοτομίου   μέσα   σε   δέκα   πέντε   (15)   ημέρες.     Πέρα   των   15   ημερών     θα επιβάλλεται  ποινική ρήτρα 100,00 € για κάθε ημέρα  παραμονής των στο χώρο συγκέντρωσης και εξέλεγξης, εκτός της περίπτωσης της ανωτέρας βίας.

Τα   πρωτόκολλα   εξέλιξης   δασικών   προϊόντων   και   τα   δελτία   μεταφοράς,   θα παραδίδονται στον παραλήπτη του Δήμου κατά τη ζύγιση ή μέτρηση των προϊόντων, ο πλειοδότης θα  λαμβάνει αντίγραφο του δελτίου μεταφοράς, από τον υπεύθυνο του Δήμου, για κάθε διακίνηση δασικών προϊόντων.

Αν   κατά   την   τελική   επιθεώρηση   των   δασικών   συστάδων   δεν   συμπληρώνεται   το τελικό πρωτόκολλο με το οριστικό ή ενδεικτικό ποσό και όταν διαπιστωθούν ανυλοτόμητα δένδρα τα οποία έπρεπε να κοπούν, θα γίνεται καταλογισμός σε βάρος του μισθωτού χωρίς τα δένδρα να κοπούν.

Άρθρο 11ο Η υλοτομία και η απόληψη των παραπάνω δασικών προϊόντων θα γίνεται σύμφωνα με την διαχειριστική έκθεση που ισχύει σήμερα και με τις υποδείξεις του Δασαρχείου Καρδίτσας.

Άρθρο 12ο Ο ενοικιαστής εγκαθίσταται στο δάσος από το Δασαρχείο Καρδίτσας και είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκδιδόμενες δασικές διατάξεις.

Άρθρο 13ο Δικαίωμα ελέγχου για την κανονική υλοτομία έχει μόνο η αρμόδια δασική υπηρεσία και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο Σε περίπτωση αθετήσεως του ενοικιαστού ως προς την καταβολή του μισθώματος ή καθυστέρηση, ο Δήμος δικαιούται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο, εκπιπτούσης της εγγυήσεως υπέρ του Δήμου, ως και των εντός του δάσους δασικών προϊόντων.

Άρθρο 15ο Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη αν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης αποδειχθεί ότι δεν είναι δυνατόν να απολειφθεί όλο ή μέρος των δασικών προϊόντων.

Άρθρο 16ο Παράταση χρόνου υλοτομίας θα χορηγηθεί ύστερα από απόφαση του Δημ/κού Συμβουλίου και μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο ενοικιαστής για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του δεν θα μπορέσει εγκαίρως να αποπερατώσει την υλοτομία.

Άρθρο 17ο Η καταμέτρηση των προϊόντων θα γίνεται στον καθορισμένο χώρο  σε κανονικές στοίβες οι οποίες θα αριθμούνται και τα στοιχεία αυτών θα καταγράφονται στο πρωτόκολλο εξέλεγξης. Ο Δήμος μπορεί ακόμα να προβεί και στη ζύγιση της ξυλείας εάν το κρίνει σκόπιμο για την ακριβέστερη μέτρηση των προϊόντων. Κατά την καταμέτρηση θα παραβρίσκεται άτομο που θα ορίσει ο Δήμος.

Άρθρο 18ο Η διακίνηση των δασικών προϊόντων και ειδικότερα η φόρτωση θα γίνεται από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση του Ηλίου και σε εξαιρετικές  περιπτώσεις ανωτέρας βίας, που η διακίνηση επιβάλλεται να γίνεται νύχτα θα πρέπει απαραιτήτως ο ενοικιαστής να ειδοποιεί προς τούτο την δασική υπηρεσία.

Άρθρο 19ο Η δαπάνη συγκέντρωσης και στοίβαξης των δασικών προϊόντων βαρύνει τον ενοικιαστή.

Άρθρο 20ο Ο ενοικιαστής δικαιούται να προβεί στη διάνοιξη δασικών δρόμων εντός του δάσους με δική του δαπάνη μετά από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και ύστερα από σύνταξη σχετικής μελέτης εγκεκριμένης από την Δασική υπηρεσία.

Άρθρο 21ο Ο ενοικιαστής μετά την κοινοποίηση σ’ αυτόν των πρακτικών δημοπρασίας υποχρεούται να προβεί στη σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού εντός (10) ημερών, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του.

Άρθρο 22ο Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση – Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται απολύτως η υπεκμίσθωση και η σιωπηρή αναμίσθωση των δασικών συστάδων.

Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων υλοτομίας πριν την εξέλεγξη αυτών,  η οποία   θα γίνεται  από την αρμόδια επιτροπή του Δασαρχείου  Καρδίτσας παρουσία εκπροσώπου του Δήμου.

Απαγορεύεται η φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της υλοτομίας   χωρίς   τα απαραίτητα έγγραφα του Δασαρχείου δηλαδή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης και του δελτίου μεταφοράς.

Απαγορεύεται   η   συλλογή   και   μεταφορά   δασικών   προϊόντων, πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρούσα.

 Άρθρο 23ο Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η   δημοπρασία   επαναλαμβάνεται   κατόπιν   αποφάσεως   του   δημοτικού   συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Δημαρχιακή επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο   ή   την   αρμόδια   Διοικητική   αρχή   λόγω   ασύμφορου   του   επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά   την   κοινοποίηση   στον   τελευταίο   πλειοδότη   της   εγκριτικής   επί   του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην   περίπτωση   (β)   η   δημοπρασία,   επαναλαμβάνεται   εις   βάρος   του   τελευταίου

πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι   τούτου   κατακυρωθέν   ποσόν,   δυνάμενο   να   μειωθεί   με   απόφασης   του δημοτικού συμβουλίου.

Η   επαναληπτική   δημοπρασία   γνωστοποιείται   με   περιληπτική   διακήρυξη   του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε   (5)   τουλάχιστον   ημέρας   προ   της   ημέρας   της   διενέργειας   της   δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 24ο Άπαντα τα έξοδα δημοπρασίας, δημοσιεύσεων, διακήρυξης, κηρύκεια, αντίγραφα συμφωνητικών, φόροι, χαρτόσημα κ.λπ. βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 25ο Η διακήρυξη του Δημάρχου (Περίληψη) θα δημοσιευθεί προ δέκα (10) ημερών με τοιχοκόλληση στο Δημ/κό Κατάστημα, στο Δασαρχείο Καρδίτσας και σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες και σε μια (1) εβδομαδιαία εκδιδόμενες στην Καρδίτσα.

 

     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ