1. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ σε εκτέλεση των αριθ. 120/2018 και 125/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 270/81, διακηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική φανερή και προφορική για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Τ.Κ. Καρποχωρίου για τη στέγαση τμήματος παιδικής φροντίδας καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης.
  2. Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.(Δημαρχείο Σοφάδων 1ος όροφος)

Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2443353277 ΦΑΞ: 2443353279.

  1. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στο Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.
  2. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
  3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για δέκα (10) χρόνια.
  4. Τα έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας, βαρύνουν το μειοδότη.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της διακήρυξης από εδώ.