Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

   Έχοντας υπόψη την αριθ. 241/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση του παρακάτω .καταστήματος .                                        

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ

 

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του παρακάτω καταστήματος :

Στην Τ.Κ Γεφυρίων : Κατάστημα έκτασης 60 τ.μ. .

  

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα, αρχομένη από 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου η οποία ορίστηκε με το από 2-1-2011 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη , η οποία θα αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και μπορούν να λάβουν μέρος σε πρώτη φάση μόνο δημότες και εφόσον αυτοί δεν παρουσιασθούν, η δημοπρασία γίνεται την επόμενη ώρα για ετεροδημότες ή εταιρίες που θέλουν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ποσού ίσου προς το 10 % του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου προς το ανωτέρω ποσοστό -10%- επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε τελικώς.

Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία , ούτε ως πλειοδότες , ούτε ως εγγυητές οι οφειλέτες του Δήμου εξ ενοικίων , τελών φόρων και δικαιωμάτων . Τούτο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποδεικτικού από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου .  

ΑΡΘΡΟ 3ο : Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση αυτή δε μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Το όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 150,00 €/μήνα.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Το μίσθωμα που θα προκύψει θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο (2) για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Ο Δήμος μας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και την λύση της σύμβασης, άνευ αποχρώντος λόγου.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.  

ΑΡΘΡΟ 15ο : Ο μισθωτής πλέον του μισθίου υποχρεούται να καταβάλει την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και αυτά του νερού .

ΑΡΘΡΟ 16ο :Ο μισθωτής υποχρεούται πέραν του καταστήματος να διατηρεί καθαρό και τον περιβάλλοντα χώρο έμπροσθεν του καταστήματος .

 

 

 

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              

 

 

                         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ. ΕΚΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤ. Τ.Κ ΓΕΦΥΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜ. ΚΑΤΑΣΤ. ΓΕΦΥΡΙΩΝ