ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση του δικαιώματος υλοτομίας των συστάδων: 7γ-δρυός υπό αναγωγή (Θέση Καρκατσέλι, Μπάρλα, Πυργάκι κλπ.) και 8γ-δρυός αποψιλωτικής (Θέση Σταυρός, Ψηλή ράχη, Λάκκα, Αμπελόρεμα κλπ.) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων, για την απόληψη 292,00 τόνων καυσόξυλων δρυός από τη συστάδα 7γ και 2.835,00 τόνων καυσόξυλων δρυός από τη συστάδα 8γ, σύμφωνα με την ισχύουσα Διαχειριστική Έκθεση του ανωτέρω δάσους και τους όρους διακήρυξης τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίζουν από το Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σαν πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 45,00 € ανά τόνο καυσόξυλων δρυός.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 14.071,50 € σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την 9 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12-1 μεσημβρινή.