Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έχοντας υπόψη την αριθ. 376/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων.  

                                     
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι     ΟΤΙ

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή (2η ) επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων:
ΑΡ.ΤΕΜ    ΔΗΜΟΤΙΚΗ –ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΘΕΣΗ    ΣΤΡΕΜ.    ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
204          ΣΟΦΑΔΩΝ                                     ΚΑΡΕΛΑ    6,16    30/11/2009
490         ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ                               ΙΤΟΛΗ    7,875     30/11/2011
492         ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ                               ΙΤΟΛΗ    3,5        30/11/2008
388         ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                            ΜΑΒΡΟΕΣ 1,543    30/11/2009
391         ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                            ΜΑΒΡΟΕΣ 4.037,54(?) 30/11/2011
22           ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                            ΑΜΠΕΛΙΑ  4,5       30/11/2011
(-)           ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ                            ΒΑΡΚΟ      10        30/11/2009
(-)           ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ                            ΞΗΡΙΑ       7         30/11/2008
140-141    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ                          ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ 14,9  30/11/2010
299β        ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ                          ΑΡΜΥΡΕΣ    25        30/11/2011
299γ        ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ                          ΑΡΜΥΡΕΣ    15        30/11/2011
(-)           ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ                               ΧΑΤΖΗΕΜΙΡ 18        30/11/2010

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη , αρχομένη από 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου η οποία ορίστηκε με το από 2-1-2011  πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
Η διάρκεια της μίσθωσης για τα παραπάνω αγροτεμάχια ορίζεται σε τέσσερα έτη (4), αρχίζει δε με την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 30-11-2015.
Άρθρο2ο
Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 40,00 € ετησίως ανά στρέμμα . Οι προσφορές που θα ακολουθήσουν δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 2,00 € .

Άρθρο 3ο
Για να γίνει δεκτός κάποιος ως μισθωτής πρέπει να καταθέσει εγγύηση 10% επί του ενοικίου του πρώτου  έτους. Βάσει της παραπάνω πρώτης προσφοράς το ποσό της εγγύησης διαμορφώνεται ως εξής  :

ΑΡ.ΤΕΜ   ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ.       ΘΕΣΗ    ΣΤΡΕΜ.  ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓ.
204         ΣΟΦΑΔΩΝ            ΚΑΡΕΛΑ    6,16       30/11/2009            24,64€
490         ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ     ΙΤΟΛΗ       7,875     30/11/2011           31,5€
492         ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ     ΙΤΟΛΗ       3,5        30/11/2008           14,00€
388         ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΑΒΡΟΕΣ    1,543    30/11/2009             6,18€
391         ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΑΒΡΟΕΣ    4.037,54(?) 30/11/2011      16,15€
22           ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ      4,5       30/11/2011           18,00€
(-)          ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ  ΒΑΡΚΟ        10          30/11/2009           40,00€
(-)          ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ  ΞΗΡΙΑ          7          30/11/2008           28,00€
140-141  ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ  ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ 14,9     30/11/2010           59,6€
299β       ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ  ΑΡΜΥΡΕΣ      25        30/11/2011         100,00€
299γ       ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ  ΑΡΜΥΡΕΣ      15        30/11/2011          60,00€
(-)          ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ       ΧΑΤΖΗΕΜΙΡ   18         30/11/2010         72,00€

Η παραπάνω εγγύηση πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την έναρξη του διαγωνισμού, είτε με γραμμάτιο συστάσεως εγγύησης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας και θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση του Δήμου για την έγκαιρη και μέσα στις οριζόμενες ημερομηνίες καταβολής των μισθωμάτων, ως και για την εκπλήρωση εν γένει των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη, ίση με το 10% επί του διαμορφωθέντος μισθώματος.
Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ούτε ως πλειοδότες, ούτε ως εγγυητές οι οφειλέτες του Δήμου εξ ενοικίων, τελών φόρων και δικαιωμάτων. Τούτο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποδεικτικού από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 4ο  
Δεκτοί στη παρούσα δημοπρασία γίνονται οι δημότες Σοφάδων και οι εταιρίες που έχουν έδρα στο Δήμο Σοφάδων. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθούν δημότες γίνονται δεκτοί οι ετεροδημότες και οι εταιρίες που έχουν έδρα εκτός του Δήμου Σοφάδων.
Άρθρο 5ο  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτον στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 6ο  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.
Άρθρο 7ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των ορών της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.
Άρθρο 8ο  
Ο μισθωτής κανένα δικαίωμα δεν αποκτά από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 9ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του μισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 10ο  
Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και του οποίου υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής πριν από το διαγωνισμό, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
Άρθρο 11ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να αποδώσει το μίσθιο στη κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 12ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας με τον εγγυητή του, ως και ότι μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας οφείλει να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του οικείου συμφωνητικού, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων αυτών δια την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος από το αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας .
Άρθρο 13ο  
Το μίσθωμα για τα παραπάνω αγροτεμάχια του έτους 2012 θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού, το μίσθωμα των ετών 2013, 2014,2015 θα καταβάλλεται την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, αρχής γινομένης από το έτος του 2012 και θα τελειώνει στις 30-11-2014.
Σε περίπτωση καθυστέρησης των μισθωμάτων, ο εκμισθωτής δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος του και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, σύμφωνα με τα στο άρθρο 12 οριζόμενα.
Άρθρο 14ο  
Ο ενοικιαστής θα έχει την απόλαυση του αγρού ως συνετός οικογενειάρχης, χωρίς να επιφέρει οποιαδήποτε φθορά από την οποία θα επέλθει αλλοίωση προς το χειρότερο ή μείωση της αξίας του. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει άλλη χρήση αυτού, εκτός εκείνης που είναι προορισμένη .
Άρθρο 15ο  
Ο ενοικιαστής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση που βρίσκεται αναλαμβάνοντας τους όποιους κινδύνους και τις ζημιές. Παραιτούμενος ακόμη και του τυχόν δικαιώματος περί εγέρσεως αγωγής για αξίωση μείωσης μισθώματος ή ρύθμιση του χρέους ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από το Δήμο σε περίπτωση μη ικανοποιητικής παραγωγής, λόγω θεομηνίας, πλημμύρας, φωτιάς, πολέμου, μείωσης ή διακοπής του νερού της γεώτρησης από ανώτερη βία κ.λ.π. καθώς και για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει ως προς την οριζόμενη έκταση, είτε επί πλέον είτε επί έλαττον .
Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά είτε επί πλέον είτε επί έλαττον μείνει σε όφελος ή ζημία του.
Άρθρο 16ο  
Ο ενοικιαστής θα απολαύσει όλες τις ενεργητικές δουλείες που ανήκουν στον αγρό και θα υφίσταται τις παθητικές που υπάρχουν σ’ αυτόν, ειδικά δε κάθε δικαίωμα διάβασης το οποίο έχουν οι ιδιοκτήτες γειτονιαζόντων κτημάτων.
Άρθρο 17ο  
Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή από τον μισθωτή υπεκμίσθωση του αγρού σε τρίτους.
Άρθρο 18ο  
Τα κηρύκεια, τέλη χαρτοσήμου της σύμβασης κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 19ο  
Οι εισφορές υπέρ ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
Άρθρο 20ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται στη διαφύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση και εν πλήρη λειτουργία ανά πάσα στιγμή των γεωτρήσεων, των αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων που τυχόν υφίστανται εντός του μισθίου, ευθυνόμενος στο ακέραιο δια πάσα δολιοφθορά, βλάβη και φθορά ήθελε προκληθεί εκ προμελέτης ή εξ αμελείας, υποχρεούμενος ακόμη να παρακολουθεί και να ενημερώνει εγκαίρως τη Δημοτική αρχή για κάθε φυσιολογική φθορά ή τυχόν παρατηρήσεις για διαφοροποίηση στο συνήθη θόρυβο λειτουργίας κ.λ.π.      

Άρθρο 21ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει το τέλος άρδευσης σε περίπτωση που αρδεύσει τα κτήματα από τις δημοτικές γεωτρήσεις, όπως καθορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 22ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να μην κάνει δενδροκομία.
Άρθρο 23ο
Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής υποχρεούται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και απρόσκοπτης καταβολής των μισθωμάτων και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Ελληνικής Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων το ποσό της οποίας θα είναι ίσο με το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία .
Η κάθε εγγυητική επιστολή του μισθωτή θα καταπίπτει αμέσως και αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου Σοφάδων για τους κάτωθι λόγους:
•    Για μη έγκαιρη καταβολή του μισθώματος στην προκαθορισμένη ημερομηνία.
•    Για κακή χρήση του μισθίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου ή στα τηλέφωνα 2443353215.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ       

                                      
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

    Έχοντας υπόψη την αριθ. 376/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων.                                         
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι     ΟΤΙ

  Εκτίθεται σε δημόσια φανερή (2η ) επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων :
ΑΡ.ΤΕΜ    ΔΗΜΟΤΙΚΗ –ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΘΕΣΗ    ΣΤΡΕΜ.    ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
204    ΣΟΦΑΔΩΝ    ΚΑΡΕΛΑ    6,16    30/11/2009
490    ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ    ΙΤΟΛΗ    7,875    30/11/2011
492    ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ    ΙΤΟΛΗ    3,5    30/11/2008
388    ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΜΑΒΡΟΕΣ    1,543    30/11/2009
391    ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΜΑΒΡΟΕΣ    4.037,54(?)    30/11/2011
22    ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΑΜΠΕΛΙΑ    4,5    30/11/2011
(-)    ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ    ΒΑΡΚΟ    10    30/11/2009
(-)    ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ    ΞΗΡΙΑ    7    30/11/2008
140-141    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ    ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ    14,9    30/11/2010
299β    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ    ΑΡΜΥΡΕΣ    25    30/11/2011
299γ    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ    ΑΡΜΥΡΕΣ    15    30/11/2011
(-)    ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ    ΧΑΤΖΗΕΜΙΡ    18    30/11/2010

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη , αρχομένη από 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου η οποία ορίστηκε με το από 2-1-2011  πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
Η διάρκεια της μίσθωσης για τα παραπάνω αγροτεμάχια ορίζεται σε τέσσερα έτη (4), αρχίζει δε με την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 30-11-2015.
  Άρθρο2ο
    Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 40,00 € ετησίως ανά στρέμμα . Οι προσφορές που θα ακολουθήσουν δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 2,00 € .

Άρθρο 3ο
Για να γίνει δεκτός κάποιος ως μισθωτής πρέπει να καταθέσει εγγύηση 10% επί του ενοικίου του πρώτου  έτους. Βάσει της παραπάνω πρώτης προσφοράς το ποσό της εγγύησης διαμορφώνεται ως εξής  :

ΑΡ.ΤΕΜ    ΔΗΜΟΤΙΚΗ –ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΘΕΣΗ    ΣΤΡΕΜ.    ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
204    ΣΟΦΑΔΩΝ    ΚΑΡΕΛΑ    6,16    30/11/2009      24,64 €
490    ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ    ΙΤΟΛΗ    7,875    30/11/2011      31,5  €
492    ΑΓ.ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ    ΙΤΟΛΗ    3,5    30/11/2008      14,00 €
388    ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΜΑΒΡΟΕΣ    1,543    30/11/2009       6,18 €
391    ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΜΑΒΡΟΕΣ    4.037,54(?)    30/11/2011      16,15 €
22    ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΑΜΠΕΛΙΑ    4,5    30/11/2011      18,00 €
(-)    ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ    ΒΑΡΚΟ    10    30/11/2009      40,00 €
(-)    ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ    ΞΗΡΙΑ    7    30/11/2008      28,00 €
140-141    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ    ΞΗΡΑΥΛΑΚΑ    14,9    30/11/2010      59,6  €
299β    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ    ΑΡΜΥΡΕΣ    25    30/11/2011    100,00 €
299γ    ΠΥΡΓΟΥ-ΚΙΕΡΙΟΥ    ΑΡΜΥΡΕΣ    15    30/11/2011      60,00 €
(-)    ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ    ΧΑΤΖΗΕΜΙΡ    18    30/11/2010     72,00 €

Η παραπάνω εγγύηση πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την έναρξη του διαγωνισμού, είτε με γραμμάτιο συστάσεως εγγύησης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας και θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση του Δήμου για την έγκαιρη και μέσα στις οριζόμενες ημερομηνίες καταβολής των μισθωμάτων, ως και για την εκπλήρωση εν γένει των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη, ίση με το 10% επί του διαμορφωθέντος μισθώματος.
Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ούτε ως πλειοδότες, ούτε ως εγγυητές οι οφειλέτες του Δήμου εξ ενοικίων, τελών φόρων και δικαιωμάτων. Τούτο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποδεικτικού από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 4ο  
Δεκτοί στη παρούσα δημοπρασία γίνονται οι δημότες Σοφάδων και οι εταιρίες που έχουν έδρα στο Δήμο Σοφάδων. Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθούν δημότες γίνονται δεκτοί οι ετεροδημότες και οι εταιρίες που έχουν έδρα εκτός του Δήμου Σοφάδων.
Άρθρο 5ο  
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτον στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 6ο  
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.
Άρθρο 7ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των ορών της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.
Άρθρο 8ο  
Ο μισθωτής κανένα δικαίωμα δεν αποκτά από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
Άρθρο 9ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του μισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 10ο  
Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και του οποίου υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση ο μισθωτής πριν από το διαγωνισμό, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
Άρθρο 11ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να αποδώσει το μίσθιο στη κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 12ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας με τον εγγυητή του, ως και ότι μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας οφείλει να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του οικείου συμφωνητικού, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων αμφοτέρων αυτών δια την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος από το αυτό της προηγούμενης δημοπρασίας .
Άρθρο 13ο  
Το μίσθωμα για τα παραπάνω αγροτεμάχια του έτους 2012 θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού, το μίσθωμα των ετών 2013, 2014,2015 θα καταβάλλεται την 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους, αρχής γινομένης από το έτος του 2012 και θα τελειώνει στις 30-11-2014.
Σε περίπτωση καθυστέρησης των μισθωμάτων, ο εκμισθωτής δύναται να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της μίσθωσης και να ενεργήσει σε βάρος του και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, σύμφωνα με τα στο άρθρο 12 οριζόμενα.
Άρθρο 14ο  
Ο ενοικιαστής θα έχει την απόλαυση του αγρού ως συνετός οικογενειάρχης, χωρίς να επιφέρει οποιαδήποτε φθορά από την οποία θα επέλθει αλλοίωση προς το χειρότερο ή μείωση της αξίας του. Δεν δικαιούται επίσης να κάνει άλλη χρήση αυτού, εκτός εκείνης που είναι προορισμένη .
Άρθρο 15ο  
Ο ενοικιαστής θα παραλάβει τον αγρό στην κατάσταση που βρίσκεται αναλαμβάνοντας τους όποιους κινδύνους και τις ζημιές. Παραιτούμενος ακόμη και του τυχόν δικαιώματος περί εγέρσεως αγωγής για αξίωση μείωσης μισθώματος ή ρύθμιση του χρέους ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση από το Δήμο σε περίπτωση μη ικανοποιητικής παραγωγής, λόγω θεομηνίας, πλημμύρας, φωτιάς, πολέμου, μείωσης ή διακοπής του νερού της γεώτρησης από ανώτερη βία κ.λ.π. καθώς και για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε προκύψει ως προς την οριζόμενη έκταση, είτε επί πλέον είτε επί έλαττον .
Αν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά είτε επί πλέον είτε επί έλαττον μείνει σε όφελος ή ζημία του.
Άρθρο 16ο  
Ο ενοικιαστής θα απολαύσει όλες τις ενεργητικές δουλείες που ανήκουν στον αγρό και θα υφίσταται τις παθητικές που υπάρχουν σ’ αυτόν, ειδικά δε κάθε δικαίωμα διάβασης το οποίο έχουν οι ιδιοκτήτες γειτονιαζόντων κτημάτων.
Άρθρο 17ο  
Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή από τον μισθωτή υπεκμίσθωση του αγρού σε τρίτους.
Άρθρο 18ο  
Τα κηρύκεια, τέλη χαρτοσήμου της σύμβασης κ.λ.π. βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 19ο  
Οι εισφορές υπέρ ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
Άρθρο 20ο  
Ο μισθωτής υποχρεούται στη διαφύλαξη και διατήρηση σε άριστη κατάσταση και εν πλήρη λειτουργία ανά πάσα στιγμή των γεωτρήσεων, των αντλητικών συγκροτημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων που τυχόν υφίστανται εντός του μισθίου, ευθυνόμενος στο ακέραιο δια πάσα δολιοφθορά, βλάβη και φθορά ήθελε προκληθεί εκ προμελέτης ή εξ αμελείας, υποχρεούμενος ακόμη να παρακολουθεί και να ενημερώνει εγκαίρως τη Δημοτική αρχή για κάθε φυσιολογική φθορά ή τυχόν παρατηρήσεις για διαφοροποίηση στο συνήθη θόρυβο λειτουργίας κ.λ.π.      

Άρθρο 21ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει το τέλος άρδευσης σε περίπτωση που αρδεύσει τα κτήματα από τις δημοτικές γεωτρήσεις, όπως καθορίζεται κάθε φορά με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 22ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να μην κάνει δενδροκομία.
Άρθρο 23ο
Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής υποχρεούται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και απρόσκοπτης καταβολής των μισθωμάτων και να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Ελληνικής Τράπεζας ή άλλου αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή του Ταμείου Παρ/κών & Δανείων το ποσό της οποίας θα είναι ίσο με το 10% του μισθώματος που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία .
Η κάθε εγγυητική επιστολή του μισθωτή θα καταπίπτει αμέσως και αυτοδικαίως υπέρ του Δήμου Σοφάδων για τους κάτωθι λόγους:
•    Για μη έγκαιρη καταβολή του μισθώματος στην προκαθορισμένη ημερομηνία.
•    Για κακή χρήση του μισθίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου ή στα τηλέφωνα 2443353215.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                               

                                                     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ