Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

Έχοντας υπόψη την αριθ. 189/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση της παρακάτω αποθήκης.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι     Ο ΤΙ

 

Εκτίθεται σε δημόσια φανερή Eπαναληπτική πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση της παρακάτω αποθήκης :

Στην Τ.Κ Αγίου Βησσαρίου : Αποθήκη έκτασης 420 τ.μ. η οποία βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 4.000 τ.μ.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη, αρχομένη από 12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου η οποία ορίστηκε με το από 2-1-2011 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη αρχίζει δε με την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του τέταρτου έτους.

Άρθρο 2ο

Ως πρώτη προσφορά για την εκμίσθωση :

  • Tης αποθήκης έκτασης 420 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίου, σε οικόπεδο έκτασης 4.000 τ.μ. ορίζονται τα (700,00) € ανά έτος .

Άρθρο 3ο

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως μισθωτής πρέπει να καταθέσει εγγύηση 10% επί του ενοικίου του πρώτου έτους. Το ποσό της εγγύησης επομένως διαμορφώνεται ως εξής: 700,00 € (10% επί του μισθώματος ενός έτους δηλ. 700,00 € Χ 10% = 70,00 €).

Η παραπάνω εγγύηση πρέπει να κατατεθεί στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την έναρξη του διαγωνισμού, είτε με γραμμάτιο συστάσεως εγγύησης από το Ταμείο Παρ/κών, είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας και θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση του Δήμου για την έγκαιρη και μέσα στις οριζόμενες ημερομηνίες καταβολής των μισθωμάτων, ως και για την εκπλήρωση εν γένει των όρων της παρούσας σύμβασης και η οποία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού με άλλη, ίση με το 10% επί του διαμορφωθέντος μισθώματος.

Δεν γίνονται δεκτοί στη δημοπρασία, ούτε ως πλειοδότες, ούτε ως εγγυητές οι οφειλέτες του Δήμου εξ ενοικίων, τελών φόρων και δικαιωμάτων. Τούτο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αποδεικτικού από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 4ο

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 5ο

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού παρουσιάζοντας και νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

Άρθρο 6ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των ορών της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 7ο

Ο μισθωτής κανένα δικαίωμα δεν αποκτά από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8ο

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί στην κατοχή του μισθίου τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση με τις προσήκουσες αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 9ο

Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του εκμισθωτή για την πραγματική κατάσταση, που βρίσκεται το μίσθιο και για το οποίο υποτίθεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την είσπραξη οποιασδήποτε δουλείας επί του ακινήτου, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της εκμίσθωσης.

Άρθρο 10ο

Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να αποδώσει το μίσθιο στη κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 11ο

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον εγγυητή του. Μέσα δε σε δέκα (10) ημέρες από τη κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας οφείλει να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του οικείου συμφωνητικού, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του ενεχομένων αμφοτέρων αυτών για την επί έλαττον διαφορά του νέου μισθώματος από της προτέρας δημοπρασίας.

Άρθρο 12ο

Το μίσθωμα του πρώτου χρόνου θα καταβάλλεται με την υπογραφή του συμφωνητικού και το μίσθωμα του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου χρόνου θα καταβάλλεται 30 Νοεμβρίου του χρόνου αυτού. Σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος, ο εκμισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος. Η εγγύηση και οι μέχρι τότε καταβληθείσες τυχόν δόσεις περιέρχονται στο Δήμο λόγω ποινικής ρήτρας χωρίς καμία αποζημίωση του εκμισθωτή και ενεργείται νέα δημοπρασία σε βάρος αυτού.

Άρθρο 13ο

Απαγορεύεται απόλυτα η υπομίσθωση ως και η μετατροπή της αποθήκης έστω και μερικώς για άλλη χρήση πέραν του σκοπού που εκμισθώνεται αυτή, χωρίς τη συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14ο

Ενδεχομένη μετατροπή έστω και μερική πέραν του προορισμού για τον οποίο εκμισθώνεται η αποθήκη διαπιστούμενη υπό της δημοτικής αρχής συνεπάγεται την άνευ ετέρας διαδικασίας υποβολή του εκμισθωτή, στην υποχρέωση καταβολής διπλάσιου μισθώματος του κατά της δημοπρασίας κατακυρωθέντος βεβαιωμένου και εισπραττομένου όπως και τα λοιπά δημοτικά έσοδα ανεξαρτήτως του υπέρ του Δήμου δημιουργούμενου δικαιώματος έξωσής του.

Άρθρο 15ο

Η παραπάνω υποχρέωση καταβολής διπλάσιου μισθώματος και του δικαιώματος έξωσής του βαρύνει επίσης και κάθε εκμισθωτή που ήθελε παραμείνει παρανόμως και παρατύπως στο μίσθιο, πέραν της λήξης του χρόνου για τον οποίο εκμισθώθηκε αυτή.

Άρθρο 16ο

Ο εκμισθωτής υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον εκμισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, χωρίς δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 17ο

Ο εκμισθωτής κανένα δικαίωμα δεν αποκτά για αποζημίωση για την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 18ο

Τα κηρύκεια, τέλη χαρτοσήμου της σύμβασης κ.λ.π. έξοδα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 19ο

Τα τέλη σύνδεσης με τα δίκτυα της ΔΕΗ, τα δημοτικά και τέλη ύδρευσης, καθώς και το αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ