Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία:

Προϋπολογισμός προσφοράς

Μελέτη προμήθειας

Διακήρυξη προμήθειας

Συγγραφή υποχρεώσεων προμήθειας

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού