ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011-2012».

 Ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) για κάθε δρομολόγιο ξεχωριστά του παραρτήματος Γ «Πίνακες Δρομολογίων», σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

–        Του άρθρου 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),

–        Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,

για την επιλογή αναδόχων για την υπηρεσία «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2011-2012».

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26-10-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σοφάδων (Κιερίου 49, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

          Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α.       Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β.       Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ.       Συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 643.524,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις των οικονομικών ετών 2011-2012 του Δήμου που βαρύνουν τον Κ.Α. 70.6162.01.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά.

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων, Κιερίου 49, πληροφορίες κ. Ευάγγελος Αραμπατζής, τηλ. 24433 53229.

Επίσης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων, στη διεύθυνση http://www.sofades.gr.

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Το αρχείο της μελέτης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ

και της διακήρυξης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.