ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Σοφάδων προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2016» για τις ανάγκες του Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σοφάδων, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 402.917,53 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, που περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 4η Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 11-12-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31-12-2016.
Δύναται να παραταθεί ο χρόνος ισχύος της σύμβασης μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για το έτος 2017 και έως το πολύ δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι και την 28-02-2017, σε περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2017, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου και με την προϋπόθεση ότι δε θα ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης στο χρόνο αυτό και δε θα υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας κατά είδος δαπάνης, όπως αυτές καθορίζονται στην τεχνική έκθεση, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.
3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής.
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., ή για κάθε ομάδα για την οποία υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Ισχύς προσφοράς εννέα (9) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων www.sofades.gr και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2443353238 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΡΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 331_2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2016 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ & ΡΕΝΤΙΝΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Η – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ζ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α – ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΜΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Δ – ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Θ- ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΛΑΙΔΑΣ & ΡΕΝΤΙΝΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ