Ο Δήμος Σοφάδων προσφεύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με
δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων
έτους 2015» σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.Δ. 60/2007 για τις ανάγκες του
Δήμου Σοφάδων, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Σοφάδων, του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και
Περιβάλλοντος Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής Α’/βαθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Σοφάδων, της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σοφάδων και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σοφάδων,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 463.929,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23% που περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη:
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
 BENZΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ.
Τα υπό προμήθεια είδη ανά Δημοτική Ενότητα και ανά νομικό πρόσωπο του
Δήμου Σοφάδων περιγράφονται στην αριθ.πρωτ. 24708/13-11-2014 (ΑΔΑ:
ΩΥ44Ω1Μ-ΔΓΜ) διακήρυξη του Δήμου Σοφάδων.
Οι προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την 30η Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Σοφάδων. Κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή για περισσότερες
ομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της
κάθε ομάδας. Γίνονται δεκτοί:
1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.
3. Συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό
επάγγελμα ως το αντικείμενο του διαγωνισμού.
4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Κάθε προσφορά θα αποτελείται από τα Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
προσφορά και από την Οικονομική προσφορά. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται
από τους όρους της διακήρυξης και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σοφάδων Κιερίου 49. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ.
2443353238, Fax. 2443353234 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια
υπάλληλος για επικοινωνία κα Θεοπούλα Καλοστύπη.
Ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Σοφάδων
www.sofades.gr.

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο από εδώ.