Περιστατικό Ζωής Δήλωση Γάμου
Περιγραφή Περιστατικού Ζωής Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.
Σε ποιους απευθύνεται Όλoυς τους πολίτες (ένας εκ των δύο συζύγων)
Εναρκτήριο γεγονός Πολίτης που προσέρχεται για να δηλώσει το γάμο του
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Η δήλωση γάμου πρέπει να γίνει εντός σαράντα (40) ημερών από την τέλεσή του είτε είναι θρησκευτικός είτε είναι πολιτικός από έναν από τους δύο συζύγους ή από τρίτο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Με το πέρας της προθεσμίας υπάρχει παράβολο 4,5 € ενώ αν παρέλθει και η δεύτερη μετά από εκατόν τριάντα (130) μέρες τότε υπάρχει παράβολο των δεκατριών (13) €..

Ζητούνται και προσκομίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. βεβαίωση από ιερέα ή δήμαρχο,
 2. και τις δύο ταυτότητες των συζύγων,
 3. ροσδιορισμός επωνύμου (αν υπάρχει).

Καταχωρείται στο βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων γάμου, στο δελτίο στατιστικής. Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γάμου.

Αποστολή φωτοαντιγράφου της πράξης για ενημέρωση της οικογενειακής μερίδας των γονέων του Δήμου στον οποίον ανήκουν.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
 1. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων
 2. Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση του Ιερέα
 3. Για πολιτικό γάμο, δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου
 4. Διαβατήρια (για τους αλλοδαπούς)
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκδίδεται η ληξιαρχική πράξη γάμου
Κόστος Υπηρεσίας
 • 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 40 ημερών από το γάμο
 • 4.5 €: αν η δήλωση γίνει 40-130 ημέρες μετά το γάμο
 • 13 €:αν η δήλωση γίνει μετά από 130 ημέρες από το γάμο
Περιστατικά Ζωής που εξαρτώνται από αυτό
 • Δήλωση Γέννησης Τέκνου
 • Δήλωση Διαζυγίου