Περιστατικό Ζωής Δήλωση Διαζυγίου
Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.(πάντα με επίδειξη ταυτότητας). Το διαζύγιο δηλώνεται στο τόπο τέλεσης του γάμου ή στον τόπο έκδοσης της Δικαστικής απόφασης.

Εναρκτήριο γεγονός

Προσέρχεται ο Πολίτης
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο

Για θρησκευτικό γάμο ζητείται δικαστική απόφαση και το διαζευκτήριο από την Αρχιεπισκοπή.

Για πολιτικό γάμο :

Α) με αντιδικία: α. δικαστική απόφαση, β. έκθεση επίδοσης και γ. πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθη ένδικο μέσο κατά της απόφασης,

Β) συναινετικό : α. δικαστική απόφαση και β. βεβαίωση παραίτησης ένδικων μέσων.

Η δήλωση γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με την επίδειξη της ταυτότητάς του, την ληξιαρχική πράξη γάμου και με αίτηση που την παραλαμβάνει από το τμήμα και ζητεί να γίνει καταχώρηση του γεγονότος. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του διαζυγίου ή το διαζευκτήριο από την αρχιεπισκοπή πρέπει να γίνει η δήλωση στον τόπο τέλεσης του γάμου. Αν παρέλθει η προθεσμία υπάρχει πρόστιμο, παράβολο των 4,5€. Αν επίσης παρέλθει και η δεύτερη προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών, υπάρχει παράβολο των 13 €. 

Γίνεται έλεγχος των στοιχείων. Καταχωρείται στο βιβλίο γάμων στο περιθώριο των διαζυγίων και στον υπολογιστή.

Έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος
  1. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.
  2. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, που κατέστη αμετάκλητος (με τα δικαιολογητικά που  αποδεικνύουν το αμετάκλητο).
  3. Για πολιτικό γάμο :

Α) με αντιδικία: α. δικαστική απόφαση, β. έκθεση επίδοσης,  γ. πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου για την τελεσιδικία,

Β) συναινετικό : α. δικαστική απόφαση και β. βεβαίωση παραίτησης ένδικων μέσων.

Η ακύρωση του γάμου καταχωρείται με δικαστική    απόφαση.

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου – διαζυγίου. Ενημέρωση Δημοτολογίου

Κόστος Υπηρεσίας
  • 0 €: αν η δήλωση γίνει εντός 30 ημερών
  • 4.5€: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες
  • 13€:αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες
Περιστατικά Ζωής που εξαρτώνται από αυτό Ανάκτηση Πατρικού επωνύμου

Untitled Document