ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΦΑΔΩΝ

Η ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Σ. λειτουργεί από το έτος 2008 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και καλείται να αποτελέσει ένα χρηστικό μέσο για την ικανοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών μέσα στα όρια που ορίζει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. Με οδηγό το Τετραετές Σχέδιο Δράσης της, η συγκεκριμένη δομή συμμετέχει ενεργά και δραστηριοποιείται σε θέματα πολιτιστικά, αναπτυξιακά, οικονομικά και κοινωνικά, μέσα από: α) την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, β) την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, γ) την εφαρμογή πολιτικών στήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, δ) τη συμμετοχή σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας, ε) την προώθηση και ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και στ) πολλές άλλες κοινωφελείς δραστηριότητες.