Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» συστήθηκε με την 301/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ΦΕΚ 2126/08-12-1999, Τεύχος Β, και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Έδρα της επιχείρησης είναι οι Σοφάδες, έδρα του Δήμου Σοφάδων του νομού Καρδίτσας.

Σκοπός της επιχείρησης είναι:

  1. Η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Δήμου.
  2. Η εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη εκπόνησης ή επίβλεψη εφαρμογής μελετών.
  3. Η κατασκευή και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
  4. Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.
  5. Η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου.
  6. Η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η διερεύνηση της τοπικής αγοράς εργασίας.
  7. Η προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
  8. Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού συστήματος της ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

 

Διοίκηση της επιχείρησης

Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές συμβούλιο που απαρτίζεται από:

Τον δήμαρχο και πέντε δημοτικούς συμβούλους, δύο εκ των οποίων προέρχονται από τη μειοψηφία οι οποίοι ορίστηκαν με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σοφάδων καθώς και έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Σοφάδων που ορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο αυτού.

 

Δραστηριότητες της επιχείρησης

 

Η Δημοτική επιχείρηση υλοποιεί τρία προγράμματα με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν σκοπό την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας και προώθηση της ισότητας ευκαιριών των δύο φύλλων. Τα τελευταία τρία χρόνια λειτουργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» ένα χρόνο το πρόγραμμα «Βρεφονηπιακός Σταθμός» και τρεις μήνες το πρόγραμμα «Ιατροκοινωνικό Κέντρο Για Τσιγγάνους». Παράλληλα η επιχείρηση κατασκευάζει έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.