ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 864/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 54 , 55 και 79 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  2. Τις υπ΄αριθμ. 30/2019, 31/2019 & 32/2019 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, περί ανάδειξης δημοτικών αρχών στο Δήμο Σοφάδων.
  3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21.08.2019 (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) «Λειτουργία Κοινοτήτων»
  4. Την αριθ. Πρωτ. 6787/22-6-2022 Αίτηση παραίτησης του Κωνσταντίνου Σακκά του Ευαγγέλου από το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Σοφάδων του επιτυχόντος συνδυασμού «Πανδημοτική Πρωτοβουλία»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

  1. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Κωνσταντίνου Σακκά του Ευαγγέλου από το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Σοφάδων του επιτυχόντος συνδυασμού «Πανδημοτική Πρωτοβουλία»
  2. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σοφάδων από 23-6-2022 έως 31-12-2023 (ημερομηνία λήξης της παρούσας δημοτικής περιόδου) ορίζεται η κ. Αικατερίνη Σκρέτα του Σταύρου, η οποία έπεται στη σειρά εκλογής του ως άνω παραιτηθέντος προέδρου, σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.
  3. Ο κ. Κωνσταντίνος Σακκάς του Ευαγγέλου παραμένει σύμβουλος της κοινότητας Σοφάδων.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Σκάρλος

Μπορείτε να κατεβάσετε την Απόφαση από εδώ.