Την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την επαύξηση ισχύος παροχής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.4483/2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

5. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «Λουτρά Σμοκόβου» του Δήμου Σοφάδων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Ένταξη του Δήμου Σοφάδων  στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους  2022-2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Περί σύστασης επιτροπής καταστροφής αντικειμένων του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Τροποποίηση – συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Φραγκόπουλος Δημήτριος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των  δασικών συστάδων  και  6β του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.