Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 9η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ψήφιση πίστωσης 500 € για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.
2. Ψήφιση πίστωσης 1.488,00€ για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής νομικής πληροφόρησης από διαδικτυακή βάση πληροφοριών της νομοτέλειας (συνδρομή).
3. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 31/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 14/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και υπαλλήλων.
5. Ψήφιση πίστωσης 120,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
6. Ψήφιση πίστωσης 120,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.
7. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για έξοδα δημοσιεύσεων.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.
9. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ στο τέρμα Ομονοίας 18 στην Δ.Ε. Σοφάδων», συνολικού ποσού 1.100,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.

10. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίου», συνολικού ποσού 1.100,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ