Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 20η  Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 9η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 της Δημοτικής Επιχείρησης «Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ» και εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και 4η τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διεξαγωγής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικής αποθήκης στην Τ.Κ. Μαυραχάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότισσας για τροποποίηση συμφωνητικού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Απόδοση ποσού 3.000,00 € για διαχείριση δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στα Λουτρά Σμοκόβου – Δολοπία Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α.Μ. 5/2015) προϋπολογισμού 12.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

9. Έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης υπ’ αριθ. 2/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 15/2013).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

11. Έγκριση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου « ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ (Α.Μ. 23/11)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 132/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» με την προσθήκη έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2015 απόφαση Δ.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

14. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

15. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ. 3/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

16. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 2/15).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

17. Έγκριση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

18. Έγκριση 7ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

19. Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον οικίας Αλεξίου Λάμπρου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.218,11€ με το Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

20. Προσωρινή εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Μελετών Κατασκευών Ανάπτυξης και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Σοφάδων (ΔΕΜΚΑΝΑΕΣ) και Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Σοφάδων (ΑΝΔΕΣ).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

21. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους του τμήματος 26 και του συνόλου των τμημάτων – συστάδων 27 και 7α του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της συστάδας 10α και του συνόλου της συστάδας 2α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου για το έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

24. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών Βαθυλάκκου και Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10ε του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

25. Εξέταση αιτήματος των Δασικών Συνεταιρισμών Βαθυλάκκου και Θραψιμίου για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 1γ του δημοτικού δάσους Θραψιμίου, με σκοπό την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Θραψιμίου του Δήμου Σοφάδων στο διαχειριστικό έτος 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

26. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας –  πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

27. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/2017 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ.

Την έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

28. Έγκριση ψηφίσματος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ