Παρακαλούμε όπως την 15η  Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 πμ προσέλθετε για την 8η (έκτακτη) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο για την άμεση ανάγκη κατάθεσης αίτησης ανάκλησης της υπ’ αρ. 086/2019 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι σήμερα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου για την αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο απαιτεί στο φάκελο να υφίσταται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει την αρ. 502/2019 απόφαση Δημάρχου. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ