Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ. καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ» (Α.Μ. 5/2011) προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Α.Μ. 7/2012), προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00€
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΥ» (Α.Μ. 27/2012), προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ» (Α.Μ. 32/2012), προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 8/2012), προϋπολογισμού δαπάνης 28.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΟΛΙΟΛΟΥ» (Α.Μ. 223/2010), προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00€.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης μελέτης και έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» Α.Μ. 9/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 23/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του υπ’ αριθμ. 1/2014 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. Βασόγλου Χρυσή του Αγαμέμνονα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 95/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.), που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του Ν.Π.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Κομπογιάννης Ευάγγελος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 της Δημοτικής Επιχείρησης “ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 της Δημοτικής Επιχείρησης “ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

15. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για τη διοργάνωση του Ποδηλατικού Αγώνα Σοφάδων-Σμοκόβου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύμφωνης γνώμης για την έγκριση ΦΟΠ ιδιοκτησίας Χαλασιά Χρήστου που βρίσκεται επί τη οδού Γ. Πέτσα, του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

17. Αιτήσεις δημοτών.
Εισηγητής:

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ