Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 6η  Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 8η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση της αρ. 26/2018 απόφασης της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αρ. 27/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τους Κ.Α. 00-8111.00, 00-8115.00, 10-8117.01, 70-8115.00.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη παραίτηση τόκων από την αρ. 232/2017 διαταγή πληρωμής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ