Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως την 10η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ψήφιση πίστωσης 41.457,58€ για ΔΕΗ-έξοδα προηγούμενης χρήσης.
2. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€ για συντήρηση χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δ.Ε. ‘Αρνης.
3. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για στραγγιστικά τέλη.
4. Ψήφιση πίστωσης 15.285,00€ για τη συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε..
5. Ψήφιση πίστωσης 1.845,00€ για την υγειονομική έκθεση για την αναγνώριση φυσικού πόρου Λουτρών Σμοκόβου.
6. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00€ για τη συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο του Δικτύου Ιαματικών πηγών Περιφερειών Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας-ΔΙΑΜ.
7. Ψήφιση πίστωσης 650,00€ για την προμήθεια ένδυσης εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού.
8. Ψήφιση πίστωσης 700,00€ για εισφορές προηγούμενης χρήσης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας πόλεων-Προαγωγής Υγείας.
9. Ψήφιση πίστωσης 4.800,00€ για την επισκευή δημοτικών κτιρίων .
10. Ψήφιση πίστωσης 21.585,80€ για οφειλές Δημοτικών επιχειρήσεων σε Δ.Ο.Υ.& ασφαλιστικούς οργανισμούς.
11. Ψήφιση πίστωσης 11.000,00€ για την πληρωμή υπαλλήλων ΚΕΠ ορισμένου χρόνου.
12. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την προμήθεια μεταλλικών δοκών θυροφραγμάτων.
13. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “μία νέα παροχή με αριθμό 41601913-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων”, συνολικού ποσού 290,85 ευρώ με το Φ.Π.Α.
14. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: “μία νέα παροχή με αριθμό 41601915-01 σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων”, συνολικού ποσού 290,85 ευρώ με το Φ.Π.Α.
15. Ανάκληση της αρ.96/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός εκ νέου υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ Αχλαδιάς”, συνολικού ποσού 355,62€ με το Φ.Π.Α.
16. Ανάκληση της αρ.99/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός εκ νέου υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου από το Γυμνάσιο – Λύκειο Λεονταρίου προς την επαρχιακή οδό “, συνολικού ποσού 323,27€ με το Φ.Π.Α.
17. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Χατζή, πλησίον οικίας κ. Τριανταλή Βάϊου” ,συνολικού ποσού 2.200,22€ με το Φ.Π.Α.
18. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου :” Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Δ.Ε Σοφάδων”, συνολικού ποσού 5.500,56€ με το Φ.Π.Α.
19. Ανάκληση της αρ.100/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 12/2016 απόφαση του ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
20. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.
21. Καθορισμός όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γεφυρίων.
22. Αποδέσμευση υπολόγου του έργου: “Παραλλαγή δικτύων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Ρεντίνας”, μετά την ολοκλήρωση του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ