Παρακαλούμε όπως την 29η Μαϊου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών, βάσει του άρθρου 29 του Ν. 3431/2006.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού αξίας ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ και επανακαθορισμός των ήδη λειτουργούντων.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ακυρώσεως Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής έτους 2014, λόγω μη εξόφλησης τους μέχρι 31-12-2014.
5. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για συντήρηση και καθαρισμό δασικών δρόμων Δ.Ε. Μενελαϊδας (ΚΑΠ πυροπροστασία).
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος πολίτη για αποζημίωση από φθορά ελαστικών αυτοκινήτου.
7. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 9β, 11γ, 6δ και 10β του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2015.
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 559/2015 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ