Παρακαλούμε όπως την 9η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 προσέλθετε για την 8η   ( ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίασητης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέμα  ημερήσιας διάταξης :

 

Τροποποίηση της αριθμ. 21/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Λήψη μέτρων για ράμπα πλύσεως αγροτικών μηχανημάτων στην ΤΚ Ασημοχωρίου”.

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται  να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, επειδή η εν λόγω ράμπα αποτελεί εστία μόλυνσης και θα πρέπει να εξετασθούν τρόποι προστασίας της δημόσιας υγείας και υγιεινής.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΒΑΛΟΣ