Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 16η  Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανάκληση δωρεάς ακινήτου Δ.Δ. Καρποχωρίου.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων ως συνδεδεμένο μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη – Δ.Ε.Π.ΑΝ..

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

4. Έγκριση διενέργειας & καθορισμός τρόπου ανάθεσης προμηθειών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593104 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΛΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κούλπας Ευθύμιος.

6. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

7. Έγκριση μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκειμένου :α) να στεγαστούν διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου (ΚΕΠ) και β) να δημιουργηθεί πολιτιστικός πολυχώρος.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ