Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 7η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 8η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 5/2015 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
2. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 6/2015 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ” προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ. Μελισσοχωρίου, Φίλιας, Αγ. Παρασκευής”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
7. Παραχώρηση ή μη χρήσης της κεντρικής πλατείας Σοφάδων στην Ποδοσφαιρική Ομάδα Ηρακλής για την πραγματοποίηση εκδήλωσής του στις 18-7-2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Επανασυγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Δ. ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ” (Α.Μ. 03/2010), προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” (Α.Μ. 12/2015) προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. του κάτωθι έργου: Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πασχαλίτσα.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως του Καραγεώργου Γεωργίου του Αθανασίου για την νομιμοποίηση τμήματος αγροτικής αποθήκης, την προσθήκη υποστέγου και αποθήκης υλικών και την κατασκευή γεφυροπλάστιγγας στην ΤΚ Λεονταρίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
12. Κάθετη σήμανση στην αρχή της οδού Κιερίου, όπου βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
13. Κάθετη σήμανση σε οδούς εντός της Δ.Κ. Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
14. Γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένου αρδευτικού αντλιοστασίου (Υ44) και συνοδών έργων στην Τ.Κ. Πύργου Κιερίου της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
15. Γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένου αρδευτικού αντλιοστασίου (68) και συνοδών έργων στην Τ.Κ. Μασχολουρίου της Δ.Ε. Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
16. Γνωμοδότηση για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφισταμένων αρδευτικών αντλιοστασίων (Υ124, Υ 125, Υ129,Υ153) και συνοδών έργων στην Τ.Κ. Κυψέλης της Δ.Ε. Άρνης του Δήμου Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λαϊκή αγορά.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
18. Οικονομική ενίσχυση δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ