Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 31η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ προσέλθετε για την 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη κλήση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
6. Καθορισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 4β του δημοτικού δάσους Θραψιμίου το διαχειριστικό έτος 2017.
7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για το έτος 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ