Παρακαλούμε όπως την 28η Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 7η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Α΄Τριμήνου).
  2.     Ψήφιση πίστωσης 1.476,00 € για συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών  Ε.Π.Ε..
  3.     Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για εισφορά στο δίκτυο πόλεων αμφικτυονία.
  4.     Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για επιστροφή χρημάτων.
  5.     Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για αποδοχές έκτακτου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού.
  6.     Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού.
  7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών έργων έτους 2015.
  8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 442/2015 απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης της νομικής στήριξης  πρώην Αντιδημάρχου στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων κ. Γκατζιώνη Κων/νο, κατά την εκδίκαση σχετικής ποινικής του υπόθεσης.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ