Παρακαλούμε όπως την 1η Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.μ. προσέλθετε για την 10η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια εκτυπώσεων.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.092,98 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.092,98 € για την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών συντήρησης.
  4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.591,00 € για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.
  5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.999,97 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Ταμασίου.
  6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.992,57 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Ρεντίνας.
  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.992,59 € για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. Άρνης.
  8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.660,50 € για την προμήθεια στάσης λεωφορείων.
  9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 361,25 € για την προμήθεια σημάτων οδικής σήμανσης.
  10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00 € για την προμήθεια αρχιερατικής βακτηρίας.