Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΏΣΕΙΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ – Τ.Κ. ΜΑΥΡΑΧΑΔΩΝ – ΦΙΛΙΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ” (Α.Μ. 15/2013) προϋπολογισμού 180.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
2. Διάλυση της 22822/10-10-2014 σύμβασης του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΎ ΚΤΗΜΕΝΗΣ”.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
3. Διενέργεια διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
4. Ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μιας νέας παροχής με αριθμό 41601913-01, σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
5. Ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε, μιας νέας παροχής με αριθμό 41601915-01, σε πλατεία στην Δυτική Επέκταση του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
6. Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 19/2012).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
7. Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ” (Α.Μ. 7/2014).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 55/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και απευθείας ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Αχλαδιάς”, προϋπολογισμού δαπάνης 355,62 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
9. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 87/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και απευθείας ανάθεση εκ νέου στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου “Παραλλαγή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου από το Γυμνάσιο – Λύκειο Λεονταρίου προς την επαρχιακή οδό” , προϋπολογισμού δαπάνης 323,27 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
11. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου μας λόγω παραγραφής τους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
12. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
13. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γεφυρίων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
14. Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
15. Ορισμός συντονιστή και πολιτικού εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
16. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2016 (Α΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
17. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο σύμφωνα με το Ν.4071/2012 άρθρο 12 παρ. 2 εδάφιο κ΄.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
18. Λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σοφάδων κατά το Σάββατο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κουτσομηλιάς Ιωάννης.
19. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.250,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (2η δόση έτους 2016).
Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.
20. Εγγραφή του Δήμου Σοφάδων στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης του κανονισμού ξυλείας Καν.995/2010.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
21. Πρόταση για τροποποίηση διαχειριστικής μελέτης διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας για την υλοτομία συστάδων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τ.Κ. Ρεντίνας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
22. Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και άδειας χρήσης νερού, υφιστάμενου αρδευτικού αντλιοστασίου Μελισσοχωρίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
23. Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Χατζή, πλησίον οικίας κ. Τριανταλή Βαϊου και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 2.200,22 € με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
24. Συμπλήρωση ΦΟΠ επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Δ.Ε. Σοφάδων και απευθείας ανάθεση στην Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. κατασκευής του έργου προϋπολογισμού δαπάνης 5.500,56 € με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.
25. Έγκριση της αριθ. 12/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Δ΄ τρίμηνο).
Εισηγητής : Πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Τουλιάς Παναγιώτης.
26. Έγκριση ή μη χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε δημότη μας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
27. Τροποποίηση της αριθ. 15/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% ή απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους , τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
28. Τροποποίηση συμφωνητικού , που αφορά την ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος (πλήρες) για το Δήμο Σοφάδων του έτους 2016.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
29. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διαγραφής , μείωσης κ.λ.π. οφειλών προς το Δήμο.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.
30. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σοφάδων στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με τη Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.
31.Έκδοση άδειας χρήσης νερού υδάτων που εξυπηρετούν θερμαλιστικές χρήσεις γισ την υγεία και δήλωση των σημείων υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ