Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 22η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:15΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ι. Υποβολή και έγκριση: α) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών “Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α.” και “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας”, β) επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, γ) των εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Απόστολου Πολύζου, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών και δ) της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»..
ΙΙ. Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α» και «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας», με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.
ΙΙΙ. Έγκριση του σχεδίου του καταστατικού της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», με τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α» και «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας»,
IV. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή, ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας.
(απόφαση Δ.Σ. Σοφάδων ενεργούντος ως έκτακτη γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας “Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α.)
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος
2. Ι. Υποβολή και έγκριση: α) του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών “Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α.” και “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας”, β) επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης γ) των εκθέσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Απόστολου Πολύζου, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών και δ) της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».,
ΙΙ. Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α» και «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας», με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.
ΙΙΙ. Έγκριση του σχεδίου του καταστατικού της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», με τη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Λουτρά Σμοκόβου Α.Ε. Ο.Τ.Α» και «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας»,
IV. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή, ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης και σύστασης της νέας ανώνυμης εταιρείας.
(απόφαση Δ.Σ. Σοφάδων ενεργούντος ως έκτακτη γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας “Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ρεντίνας)
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος
3. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστώμενης νέας ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
4. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης πράξης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”, πρ/σμού δαπάνης 600.000,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 949515 από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
5. Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης πράξης “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ”, πρ/σμού δαπάνης 600.00,00 € με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 949569 από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος.
6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τεχνικών Δ.Ε. Σοφάδων” (Α.Μ. 10/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην Τ.Κ. Κυψέλης” (Α.Μ. 1/2013), προϋπολογισμού δαπάνης 43.500,00 €.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Αστική Ανάπλαση Κέντρου Τ.Δ. Γεφυρίων” (Α.Μ. 28/2009).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
9. Ανάθεση στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. των κάτωθι έργων:
α) Παραλλαγή δικτύου στην Τ.Κ. Αχλαδιάς.
β) Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αγ. Βησσαρίου και
γ) Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανάβρας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
10. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αρ. 4/2015 τεχνικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €, έγκριση εκτέλεσης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσής του.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
11. Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
12. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. LUZI BARDHYL του JASHAR.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
13. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στην κ. ΜΠΑΡΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΟΔΥΣΣΕΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζάβαλος Δημήτριος.
14. Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας (άρθρο 29 του Ν. 3431/2006).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
15. Καθορισμός αξίας ακινήτων για την επιβολή τελών ακίνητης περιουσίας και επανακαθαρισμός των ήδη επιβαλλόμενων τελών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
16. Αποδοχή μέτρων απαγόρευσης βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου για τις ατομικές ανάγκες καυσοξύλευσης των κατοίκων του Αηδονοχωρίου για το έτος 2015.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.
17. Αποδοχή ποσού 4.160,00 € (συμπληρωματική επιχορήγηση) για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου Σοφάδων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
19. Παραχώρηση χώρου του Κοινοτικού καταστήματος Ρεντίνας στον Σύλλογο Προστασίας του Μουσείου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης.
Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος Γούζιος Βασίλειος.
20. Έγκριση της αρ. 71/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος, που αφορά την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 (Α΄ τρίμηνο).
Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. Τουλιάς Παναγιώτης.
21. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αυτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.
22. Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2015 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.
23. Συζήτηση επί αιτήσεως δημότη.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Φιλίππου Ηλία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ