Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Την 10η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ. καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών σύμφωνα με το Ν. 3801/2009.
Εισηγητής: Δήμαρχος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως εκτέλεσης προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2014 (Α’ τρίμηνο) του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 37/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.), που αφορά έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Κάιας Φώτιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 42/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.), που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού της επιχείρησης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Κάιας Φώτιος

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 78/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων (Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.), που αφορά αναμόρφωση πρ/σμού του Ν.Π.
Εισηγητής: Πρόεδρος του Ν.Π. Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Κομπογιάννης Ευάγγελος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 15/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης “ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 16/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης “ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης βοσκής, μετά την υλοτομία της συστάδας 10α του διακατεχόμενου δάσους Αηδονοχωρίου, διαχειριστικού έτος 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τρίγκας Ηλίας

11. Αποδοχή ποσού 36.200,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014 ( Υπ’. αριθμ. 202/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

14. Αποδοχή ποσού 37.378,37 € από τον ΟΑΕΔ για πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ του προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα “πεντάμηνη εργασία του ΟΑΕΔ”.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

15. Ψήφιση πίστωσης 940,36 € για την εκδήλωση προς τιμή του λοχαγού Ισχόμαχου στο Λουτρό.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σελεμέκου Χριστίνα

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» (Α.Μ. 9/2010).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 9/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (Α.Μ. 8/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη για την ανάδειξη Πηγών Σουλαντά».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 14/2013).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της κατεδάφισης του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Ζάχου Αρετής που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ασημοχωρίου του Δήμου Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της κατεδάφισης του επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτησίας Τζαφάλια–Τσουκνίδα Μαριγούλας και Γρίβα-Τσουκνίδα Γλυκερίας που βρίσκεται στην οδό Μπουμπουλίνας 3 στην πόλη των Σοφάδων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κάιας Φώτιος

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» (Δ. ΡΕΝΤΙΝΑΣ) Α.Μ. 35/2009.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή βάσης έδρασης γεφυροπλάστιγγας ΤΚ Ασημοχωρίου» (Α.Μ. 2/2014).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκδόσεως απόφασης – γνωμοδότησης για την οριοθέτηση ρέματος στη θέση Πάλιτσκας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παπαστεργίου Σωτήριος

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ