Παρακαλούμε όπως την 28η  Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 6η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση άσκησης ένδικων μέσων για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να δοθεί σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε εξειδικευμένο με δημόσιες συμβάσεις προμηθειών δικηγορικό γραφείο καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής του, τα οποία θα εισηγηθεί ο επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας, για την σύνταξη και κατάθεση των εγγράφων που απαιτούνται ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής για την αναστολή εκτέλεσης και ακύρωση της αριθμ.267/2019 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και ως τότε δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ